Detta gör vi

Som socialpolitisk förening verkar FSS för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. Det gör vi genom bland annat opinionsbildning och Sveriges största årliga socialpolitiska konferens, Socialchefsdagarna.

FSS bedriver påverkansarbete inom fyra prioriterade socialpolitiska frågor (beslutade av årsmötet):

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • Översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas, eftersom digitalisering inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde som påverkar medborgarna nu och i framtiden.

Opinionsbildning

Viktiga delar i vårt arbete är att sprida kunskap och att bedriva opinions- och påverkansarbete, inte minst genom Socialchefsdagarna. Vi gör debattinlägg i olika media, samtalar med företrädare för regeringen, Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Remissyttranden

FSS lämnar ofta yttranden över remisser till departement och Socialstyrelsen.

Nätverk

Föreningen samarbetar med nationella och internationella nätverk för att sprida kunskap om socialpolitiska frågor. Vi är bland annat representerade i styrelsen för Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA), European Social Network (ESN) och i International Council for Social Work (ICSW).

FSS är en mycket aktiv medlem i det europeiska socialchefsnätverket ESN och bidrar därmed till kunskapsspridning i socialpolitiska frågor till och från EU.

Flera av våra medlemmar är med i olika arbetsgrupper och expertgrupper.

FSS syfte framgår av 2 § i FSS stadga.