Forskarskolan: Forskning och kunskapscirkulation

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten är en satsning på kunskapsutveckling från Forte. Ett av målen med forskarskolan, som startade 2019, är att fungera som en länk mellan akademi och praktik, och därigenom öppna för kunskapscirkulation.

Lars Plantin till vänster, Per Sandberg i mitten och Kerstin Svensson till höger. Bild från ett seminarium på Socialchefsdagarna 2021, foto Frozentime.

– Vi lägger stor vikt vid samtal och att skapa mötesplatser för att på så sätt bygga och stärka de broar som redan finns mellan universitet och socialtjänst, säger professor Kerstin Svensson, som tillsammans med professor Lars Plantin är forskarskolans föreståndare.

Kännedom och dialog

Det här instämmer FSS i. Kännedom och dialog är en grund för att vi ska kunna använda varandras kompetenser för att förstärka både professionen och det arbete som bedrivs ute i verksamheterna.

Det är Lunds och Malmö båda universitet som i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet driver forskarskolan. Just nu bedriver 30 yrkesverksamma forskarstuderande från 15 olika kommuner verksamhetsnära forskning inom en rad olika områden. Forskarskolan verkar för att de som får forskarutbildning ska kunna bidra till socialtjänstens verksamhet efter utbildningen.

Professionsrådet

Praktikens röst är en viktig part för forskning och kunskapscirkulation och därför medverkar FSS i forskarskolans professionsråd, tillsammans med SKR och fackförbund.

Med professionsrådets input arbetar forskarskolan också för att i bredare mening underlätta för användning av vetenskap och beprövad erfarenhet i socialtjänsten. Det är en gemensam uppgift som ligger helt i linje med förslaget om ny socialtjänstlag, där en huvudinriktning är en lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

Petra West Stenkvist, yrkesverksam i Malmö stad, är FSS representant i forskarskolans professionsråd.

– Erfarenheten av att ha en arena som denna, där ömsesidiga utbyten bidrar till att gemensamma erfarenheter tas tillvara och ny kunskap skapas och sprids, har gett mersmak, säger Petra.

– Sådana samarbeten kan fylla flera funktioner: det kan ge ett stöd till oss socialchefer att leda och styra utifrån kunskap, det stärker en klient- och praktiknära forskning till nytta för brukarna och det bör också kunna bidra till att förstärka och legitimera vår profession.


Här kan du ta del av det arbete som görs! Läs mer om forskarskolan och forskningsprojekten på forkarskolanfys.se.