The Icelandic Prevention Model och missbruksvård

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Andra dagen på studiebesöket på Island började med en presentation av ”The Icelandic Prevention Model”. Det är en modell där man under flera år arbetat för att minska användningen av ANT (”substance use”), och bidra till att skapa en bättre livssituation för ungdomar på Island.

Kulturförändring

Utgångspunkten var att man under 1990-talet konstaterade att ungdomar på Island hade en hög konsumtion av alkohol, droger och tobak och att samhället och vårdnadshavare hade tappat kontrollen över ungdomarnas sociala situation. Genom ett systematiskt arbete baserat på mätningar (där man har systematiska data från början av 1990-talet för ungdomar), dialoger med ungdomar, med föräldrar och med skola, samt genom insatser från samhället till föräldrar och till ungdomar har man nu genomfört vad man kan kalla en kulturförändring.

Att se till den totala livssituationen och dess olika delar, och göra riktade insatser som hänger ihop med helheten har varit viktigt. Skola, familj, fritidsaktiviteter och det sociala livet med andra är alla delar som spelar roll. Så för arbetet har alltifrån tiden man tillbringar med familjen till att stimulera organiserade fritidsaktiviteter varit viktigt. I det senare fallet anser våra värdar att det fritidskort de infört, där man får 400€ per barn och år att använda för organiserade fritidsaktiviteter, gett betydande positiva effekter.

Högre debutålder än tidigare

Isländska ungdomar har idag en klart högre debutålder för konsumtion av alkohol, droger och tobak jämfört med tidigare. De har en högre aktivitetsnivå i sociala aktiviteter (exempelvis organiserad idrott) än tidigare, och de har också en tydligare närvaro med sin övriga familj.

Det går att ändra även det som verkar svårt och utmanande

Dialogen kring presentationen kretsade kring vad Island gjort. Det går att göra förändringar som kan te sig svåra och mycket utmanande, om man arbetar systematiskt och använder de data som finns för att visa på hur saker är men också hur saker förändras till det bättre.

Presentatörer var: Gísli Eggertsson, Jón Sigfússon och Margrét Lilja Gudmundsdottir

Missbruksvården i Island

Missbruksvård för barn och vuxna, SÁÁ National Center of Addiction Medicine

Dagens andra besök gjordes på ett relativt nybyggt behandlingshem en bit utanför Reykjavik. National Center of Addiction Medicine – SÁÁ.

SÁÁ är en NGO som bedriver en betydande del av missbruks- och beroendevården på Island. Vid besöket fick vi se de fina och välanpassade lokalerna, som ligger i ett fantastiskt landskap med havsutsikt på ena sidan och höga berg på den andra. Huvudinriktningen på besöket var dock en presentation av organisationen och verksamheterna, och det uppstod också en tydlig koppling till morgonens första besök.

Den missbruks- och beroendevård som bedrivs av SÁÁ beskrivs av verksamheten som framgångsrik. Frivillighet ligger bakom behandlingen, och det är också frivillighet som ligger bakom de återbesök som görs. Presentatörerna menade att de lyckats förändra islänningarnas attityd till beroende på ett mer gynnsamt sätt: Idag delar de flesta islänningar uppfattningen att beroende är en sjukdom, som kan behandlas. Missbruks- och beroendevård är inte längre stigmatiserande. Människor vågar söka hjälp.

Det finns dock större behov än vad man kan möta – med andra ord finns det en kö till verksamheterna.

De följer noga vilken typ av missbruk som dominerar och agerar för att möta detta, och kunna anpassa verksamheten utifrån de förändringar som sker.

Samlad reflektion OM DE BÅDA BESÖKEN

Det framstod för oss som att kopplingen mellan den kulturförändring som beskrevs under morgonen också har fått sin motsvarighet i missbruks- och beroendevården. Det framstår som att det numera (jämfört med för ett par decennier sedan) finns en öppenhet, en medvetenhet och en förståelse kring riskerna med bruk och missbruk. De klarar också av att omhänderta missbruket. Centralt är att basera beslut och riktning för beslut på data.

Magnus Höijer

Klicka här för att ladda hem presentation om The Icelandic Prevention Model

Klicka här för att läsa mer om PlanetYouth – Evidence based drug prevention