Expertgrupper

FSS medlemmar är engagerade som representanter, sakkunniga och experter i ett antal grupper. FSS deltar vid flera svenska och internationella hearings, workshops och konferenser. Kontinuerliga samtal förs också med myndigheter och departement i socialpolitiska frågor.

CAN, Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, Helén Eurenius

CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, Graham Owen

ESN, European Social Network, Graham Owen, ersättare Lars Liljedahl och Kerstin Lidman

ESN:s referensgrupp för the European Semester, Graham Owen

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Bedömningsgrupp för ansökningar om forskningsmedel inom området Migration och integration, Graham Owen, ersättare Alexandra Göransson

ICSW, International Council on Social Welfare, Lars Liljedahl

IVO:s insynsråd, Alexandra Göransson

Konsumentverkets samverkansråd för Samverkan mot överskuldsättning, Monica Persson

Life Science, regeringens expertgrupp för den nationella samordningen av life science, Lars Liljedahl

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys referensgrupp för den sociala dygnsvården för barn och unga, Petra West Stenkvist och Per Sandberg

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och liknande tillstånd, prioriteringsgrupp, Ricardo Espinosa Pensa

Nationella rådet för e-Hälsa, Malin Lindén Ohlsson och Anders Fredriksson

Regeringens referensgrupp för Barn och ungas psykiska hälsa, Helén Eurenius

SiS projekt 2020, pilotprojekt, Helén Eurenius m.fl.

SiS vetenskapliga råd, ledamot, Kerstin Lidman

Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping, Per Sandberg, Nicholas Singleton, Kerstin Öhman

Socialstyrelsens rekommendationsgrupp för regeringsuppdraget Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning, Jane Parment

SVEA-priset, jurymedlem, Jonas Hampus

Sveriges eHälsokommun, samarbetspartner med Vitalis och jurymedlem, Jonas Hampus

Välfärdsteknik i äldreomsorgen, expertgrupp till utredningen, Jonas Hampus, ersättare Anette Johannesson

Välfärdsutredningens referensgrupp, Lisbeth Nilsson, ersättare Anders Fredriksson