Yttranden 2020

Särskilt yttrande till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) i november. Jonas Hampus, som har varit sakkunnig i utredningen, har skickat in ett särskilt yttrande som handlar om att vi opponerar oss mot åldersindelningen i förslaget samt kravet på undersköterskekompetens för att få vara fast omsorgskontakt.

FSS spontanyttrande den 6 november till Arbetsmarknadsdepartementet över Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41).

FSS yttrande den 27 oktober till Justitiedepartementet över Utkast till lagrådsremiss slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (dnr Ju2020/02657/L5).

FSS yttrande den 14 augusti till Socialdepartementet över Framtidens teknik i omsorgens tjänst. Betänkande av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (SOU 2020:14).

FSS yttrande den 13 mars till Socialdepartementet över promemorian Språkplikt – Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd (dnr S2019/05353/FST).

FSS spontanyttrande den 7 februari till Utredningen Framtidens socialtjänst, angående förhållandet mellan professionen och politiken: Vem är mest lämpad att fatta beslut i individärenden inom socialtjänsten?